Internationalt forskningsnyt:

E-cigaretter er en risikofaktor for periimplantitis

Daglig brug af e-cigaretter har en negativ effekt på kliniske, radiologiske og immunologiske forhold omkring dentale implantater, konkluderer en forskergruppe fra USA.

E-cigaretter
Foto: Shutterstock

E-cigaretter markedsføres som et mindre skadeligt alternativ til tobaksrygning eller ligefrem et middel til tobaksafvænning; men en række undersøgelser har dokumenteret, at e-cigaretter kan give anledning til omfattende celleskader og ændringer i det inflammatoriske respons. Der er endvidere flere rapporter, der tyder på, at daglig brug af e-cigaretter medfører risiko for parodontitis. På den baggrund har en forskergruppe fra USA udarbejdet en kritisk oversigt over e-cigaretters effekt på sundhedstilstanden omkring dentale implantater. 

Oversigten er baseret på fire tværsnitsstudier med i alt 165 e-cigaretbrugere og 162 ikkerygere. Alle deltagere var mænd, gennemsnitsalderen var 39 år, og alle havde mindst et implantat. 

Metaanalyserne viste, at e-cigaretbrugerne havde højere plakindeks, større pochedybde og større marginalt knogletab omkring implantaterne end ikkerygerne, mens blødningstendensen (BOP) var mindre. Endvidere havde e-cigaretbrugerne betydeligt større væskeudsivning omkring implantaterne, og ekssudatet havde markant højere forekomst af de proinflammatoriske cytokiner TNF-α og IL1-β. 

Forfatterne konkluderer, at daglig brug af e-cigaretter har en negativ effekt på kliniske, radiologiske og immunologiske forhold omkring dentale implantater.

Kommentar


FØRSTEAMANUENSIS ODD CARSTEN KOLDSLAND

Institutt for Klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo


– De mange studier, som vurderer sammenhængen mellem parodontitis/periimplantitis og cigaretrygning, tyder på, at brug af tobak påvirker forekomst og alvorlighed af parodontal sygdom og prognosen for behandling, og at hyppig brug af tobak over lang tid har en særdeles negativ virkning på sundheden. De fleste studier baserer sig på patienters oplysninger. Dette er en praktisk måde til måling af tobaksforbruget, men har sine svagheder. Deltagernes hukommelse er ikke altid så nøjagtig, og rygevanerne kan variere; hvilken cigarettype, hvor meget man inhalerer, og hvor stor del af cigaretten man ryger, før man slukker den. Alternativt kan man måle metabolitter af nikotin i blod eller urin, men i store epidemiologiske studier bliver dette dyrt og tidskrævende. 


Vurdering af tobakkens effekt på den almene sundhed kompliceres yderligere af, at tobakken kan indtages på flere måder. De former for ”skråtobak” og ”tyggetobak”, som undersøges i store, internationale studier, er forskellige fra skandinavisk ”snus”. Vurdering af risikofaktorer for multifaktorielle sygdomme som parodontitis og periimplantitis kræver store epidemiologiske studier med mange deltagere, og når en anvendelsesmåde er relativt begrænset, som fx her i Skandinavien, er det svært at finde klare årsagssammenhæng, selvom det biologiske rationale for en skadevirkning er til stede. 


Vurdering af e-cigaretters påvirkning af sundheden mødes af de samme udfordringer som tidligere vurderinger af tobak. Hvordan varierer indholdet? Hvordan måles den daglige dosis, når frekvensen og den inhalerede mængde stof varierer? Nye, store studier er påkrævede til belysning af, hvordan denne form for tobaksanvendelse vil påvirke forekomst og prognose for sygdomme ved tænder og implantater i fremtiden.


Youssef M, Marzouk T, Abdelsalam H et al. The effect of electronic cigarette use on peri-implant conditions in men: a systematic review and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2023;135:492-500.