Internationalt forskningsnyt:

Antibiotikabehandling ved parodontitis: Indikationsområdet er snævert

Tyske forskere har nyanalyseret resultaterne af et omfattende randomiseret kontrolleret studie om effekten af supplerende behandling med kombination af amoxicillin og metronidazol. Læs lektor og tandlæge Christian Damsgaards kommentar til dette.

VI HAR TIDLIGERE LÆRT, at supplerende antibiotikabehandling er en mulighed ved behandling af aggressiv parodontitis; men denne diagnose indgår ikke i den sygdomsklassifikation, der i 2018 blev udgivet af de to toneangivende parodontologiske sammenslutninger AAP og EFP. Tyske forskere har derfor nyanalyseret resultaterne af et omfattende randomiseret kontrolleret studie om effekten af supplerende behandling med kombination af amoxicillin og metronidazol. I studiet indgik i alt 405 patienter. Ved omklassificering fandt man, at 49 havde lokaliseret stadium III, 206 havde generaliseret stadium III, og 150 havde stadium IV. På grund af manglende røntgenoptagelser kunne man kun bestemme sygdomsgraden på 222 patienter. Af disse havde 73 grad B og 149 grad C.

Behandlingseffekten blev målt ud fra procentandelen af pocher, der efter behandlingen udviste yderligere fæstetab på mindst 1,3 mm. Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel mellem placebo- og antibiotikabehandlede patienter ved lokaliseret grad III og stadium B. Derimod var der signifikant bedre effekt i antibiotikagruppen ved generaliseret stadium III (P < 0,001), stadium IV (P = 0,008) og grad C (P < 0,001). Den største effekt af supplerende antibiotikabehandling sås ved diagnosen generaliseret parodontitis stadium III, grad C (n = 78). Her var effekten mere end dobbelt så god i antibiotikagruppen (4,7 % forværrede pocher mod 9,7 % i placebogruppen; P < 0,001).

Forfatterne konkluderer, at patienter med generaliseret parodontitis stadium III, grad C, opnåede klinisk relevante forbedringer ved supplerende behandling med systemisk amoxicillin/metronidazol. Tandlæger kan 
derfor overveje brug af denne kombination af antibiotika ved behandling af patienter med denne diagnose.

kommentar:


LEKTOR, TANDLÆGE, PH.D. 
CHRISTIAN DAMGAARD
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Behandlingsretningslinjerne fra AAP og EFP, som supplerer klassifikationen fra 2018, dikterer, at en række forudsætninger er opfyldt forud for terapeutisk brug af systemisk antibiotika i supplement til nonkirurgisk behandling af patienter med parodontitis: Der skal være foretaget en sufficient hygiejnefase, hvor plakindekset holdes under 20 %, og der skal efter hygiejnefasen være foretaget parodontalkirurgi på pocher på 6 mm eller derover, før evt. supplement med systemisk antibiotika i forbindelse med en ny omgang nonkirurgisk parodontalbehandling kan overvejes.

I Danmark udføres der årligt færre end 10.000 parodontalkirurgiske behandlinger, så det er kun et fåtal af danske parodontitispatienter, hvor ovenstående forudsætninger er opfyldt. Eickholz et al. viser i en tysk population med fremskreden parodontitis, at supplement med systemisk behandling med metronidazol og amoxicillin kan bidrage til statistisk signifikant reduceret fæstetab hos patienter med den overordnede diagnose: Parodontitis, stadium III, grad C, generaliseret, lidt over to år efter behandlingen. 

Andre studier med længere observationstid har dog vist, at de signifikante kliniske fordele forsvinder, hvis observationstiden øges. Det er værd at bemærke, at den observerede positive effekt af supplement med systemisk antibiotika hverken gjorde sig gældende for patienter med mildere grader af eller for patienter med lokaliseret parodontitis. På den baggrund giver studiet ikke tilstrækkeligt belæg for, at man rutinemæssigt bør overveje systemisk terapeutisk antibiotika til parodontitispatienter. Slutteligt kan kombinationsbehandling med metronidazol og amoxicillin i stedet for metronidazol alene give anledning til unødig risiko for udvikling af antibiotikaresistens i befolkningen, hvilket understreger relevansen af grundig diagnostik i overensstemmelse med 2018-klassifikationen og tilhørende behandlingsretningslinjer.

Eickholz P, Koch R, Göde M et al. Clinical benefits of systemic amoxicillin/metronidazole may depend on periodontitis stage and grade: An exploratory sub-analysis of the ABPARO trial. J Clin Periodontol 2023;50:1239-52.