Forekomst af tandagenesi

Oversigtsartikel Dato: 19.11.2009

Forekomsten af dental agenesi beskrives ved en gennemgang af tidligere publicerede undersøgelser. Prævalensen af agenesi i det permanente tandsæt er rapporteret fra 2,2 % til 10,1 % i forskellige populationer. Forekomsten er 1,4 gange større hos kvinder end hos mænd, og forekomsten i Europa er større end i Nordamerika. I det primære tandsæt er prævalensen af agenesi under 1 % i skandinaviske studier. Mangel på 1-2 tænder ses hos 82,9 % af alle personer med agenesi i det permanente tandsæt. Mangel på mindst seks permanente tænder optræder hos 2,6 %, og det svarer til en prævalens på 0,14 % i den samlede population. I det permanente tandsæt kan der være agenesi af alle tandtyper. Anden præmolar i underkæben udgør 41 % af alle permanente tænder med agenesi, mens anden præmolar og den laterale incisiv i overkæben udgør henholdsvis 21,2 % og 22,9 %. Dental agenesi kan optræde som delsymptom ved en række syndromer, fx hypohidrotisk ektodermal dysplasi, Downs syndrom og Williams syndrom. Den centrale registrering af tandforhold i den danske børnepopulation (OCRblanketten) indeholder også oplysning om dental agenesi. Registerets tal for agenesi afviger fra resultaterne i større danske populationsundersøgelser. Det konkluderes derfor, at der er behov for en kvalitetsforbedring på dette område.

Prevalence of dental agenesis: The prevalence of dental agenesis is described in this review of the literature. The prevalence of agenesis in the permanent dentition ranges from 2.2 % to 10.1 % in different populations. Females are affected 1.4 times as often as males, and the prevalence is higher in Europe than North America. The prevalence of agenesis in the primary dentition is reported lower than 1 % in Scandinavian studies. The majority of the affected individuals have only 1-2 congenitally missing teeth (82.9 %). Agenesis of six permanent teeth or more is seen in 2.6 % of the affected individuals, i.e. 0.14 % of the total population. All types of permanent teeth can be affected by agenesis. The lower second premolar accounts for 41.0 % of the total number of congenitally missing teeth. The corresponding figures for the upper second premolar and the upper lateral inci- sor are 21.2 % and 22.9 %, respectively. Agenesis of permanent teeth is a common feature in a number of syndromes, i.e. hypohidrotic ectodermal dysplasia, Downs syndrome, and Williams syndrome. The national reporting of oral health in Danish schoolchildren includes registration of dental agenesis. The results of the reporting differ from the results of Danish population studies on dental agenesis. The actual reporting of agenesis seems unreliable and an improvement of the quality of this scoring is required.