Generelle principper for behandlings-planlægning

Oversigtsartikel Dato: 19.11.2009

Når der foreligger agenesi af blivende tænder, er det af hensyn til behandlingsplanlægningen vigtigt, at agenesien diagnosticeres så tidligt som muligt. Den behandlende tandlæge bør derfor ved de regelmæssige eftersyn være opmærksom på afvigelser, der kan give mistanke om agenesi, så der så tidligt som muligt i samarbejde med specialtandlæge i ortodonti kan lægges en behandlingsplan. Herved kan relevante interceptive tiltag iværksættes rettidigt med henblik på at fremme normal udvikling samt med skyldig hensyntagen til de individuelle forhold minimere behovet for mere omfattende ortodontisk, protetisk og kirurgisk intervention. Specielt ved patienter med multiple agenesier er et tværdisciplinært samarbejde mellem specialtandlæge i ortodonti, protetiker og kæbekirurg af afgørende betydning for opnåelse af et optimalt behandlingsresultat. Også i mere enkle tilfælde er et samarbejde omkring tilrettelæggelse af behandlingen vigtigt, ikke mindst i relation til retention af det ortodontiske behandlingsresultat før, under og efter den protetiske/kirurgiske del af behandlingen.

General principles for treatment planning in patients with tooth agenesis: Early diagnosis of agenesis of permanent teeth is important to ensure that treatment planning can be initiated as early as possible. During the development of the dentition the general dentist must therefore carefully notice signs that may lead to suspicion of agenesis. By early diagnosis relevant interceptive treatment modalities can be taken into consideration in due time to support normal development with the overall aim to reduce the need for more extensive orthodontic, prosthetic and surgical intervention under the given individual clinical conditions. Particularly in cases with agenesis of multiple teeth the interdisciplinary collaboration between orthodontist, prosthodontist and oral and maxillofacial surgeon is very important. Also in less complicated cases interdisciplinary treatment planning and coordination is important to ensure a common objective of maintaining a sufficient orthodontic treatment result before, during and following the surgical and prosthodontic treatment.