Videoradiografisk undersökning av svalgfunktion under tal och sväljning

Oversigtsartikel Dato: 03.02.2009

Att ha ett svårförståeligt tal är ett socialt handikapp som kan misstolkas som att individen har en intel- lektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter som aspiration med hosta och risk för kvävning, kan i värsta fall vara livshotande men också socialt och fysiskt handikappande eftersom måltiden är viktig såväl i det sociala umgänget som för nutrition. Svalget (farynx) utgör förbindelsen mellan näsa och mun till struphuvudet (larynx) och matstrupen (esofagus). Farynx är därmed delaktig i de livsup- pehållande funktionerna andning och sväljning samt under tal, hostning, kräkning och kväljning. Farynxdysfunktion kan ge avvikande tal, sväljningssvårighe- ter, snarkning, sömnapné och kan i värsta fall leda till kvävning. Videoradiografisk undersökning är en viktig del vid bedömning av avvikelser i farynx funktion under tal och sväljning samt som underlag för val av behand- lingsstrategi. Bariumsulfatbaserad kontrastmedel används vid undersökningarna för att visualisera mjukvävnaderna i farynx under tal samt som bolus vid bedömning av tugg- och sväljningsfunktion

Video-radiographic examination of pharyngeal function during speech and swallowing: Unintelligible speech makes communication difficult. It can be a social handicap and the patient may be judged as having an intellectual disability. Dysphagia, e.g. aspiration with cough ing and choking, can be a social and physical handicap since eating plays an important role for nutrition as well as in social life. In the worst case, it can be life-threatening. The pharynx connects the oral and nasal cavity with larynx and oesophagus and is part of the vital functions; respiration and deglutition. The pharynx is also active during e.g. speech and coughing. Pharyngeal dysfunction can lead to unintelligible speech, dysphagia, snoring, sleep apnoea, and choking. Video-radiography is a valuable aid for evaluating function in patients with deviant speech or swallowing and can also serve to determine treatment strategies. Barium sulphate based contrast media is used to visualize the soft tissue to facilitate interpretation of function during speech and swallowing. Further, it serves as bolus when function during chewing and swallowing is examined.