Spytkirtlernes normale struktur og funktion

Oversigtsartikel Dato: 14.04.2011

Makroskopisk inddeles spytkirtlerne efter deres størrelse, hvor glandulae (gll.) parotideae, gll. submandibulares og gll. sublinguales er de store parrede spytkirtler, mens de små spytkirtler er lokaliserede submukøst i kinder, læber og ganen. Mikroskopisk er spytkirtlerne opbygget af sekretoriske endestykker (acini) med tilhørende udførselsgange. Celletyperne i acinus er afgørende for karakteren af spytkirtlens sekret og betegner således kirtlerne som serøse, mukøse eller blandede. Sekretet er henholdsvis vandigt eller viskøst, bl.a. afhængigt af indholdet af muciner. Spytsekretionen reguleres af det autonome nervesystem via reflekser, der primært udløses ved tygning og smagssansning, men også overordnede centre i hjernen og den mentale tilstand har betydning. Den primære spytdannelse initieres ved binding af neurotransmittersubstanser til receptorer på cellerne i acinus. Det primære spyt secerneres til lumen og modificeres på vej gennem udførselsgangen, således at det endelige spyt er hypotont i forhold til plasma. Spyt er essentielt for opretholdelsen af sunde orale forhold. Spyttet medvirker til clearance af føderester og mikroorganismer, bidrager til dannelse af en beskyttende og smørende overflade på tænder og mundslimhinde, har en betydelig antimikrobiel funktion, indeholder komponenter, der forebygger demineralisering af tandoverfladen, ligesom spyt medvirker til at vedligeholde et neutralt pH i mundhulen. Endelig har spyttet betydning for tygning, synkning, dannelse af fødebolus, tale, den initiale fordøjelse og smagsopfattelsen.

Klinisk relevans:

The normal structure and functions of the salivary glands
Salivary glands are characterised by size, where glandulae (gll.) parotideae, gll. submandibulares and gll. sublinguales are the major paired salivary glands and the minor salivary glands are localized in submucosa of the buccae, tongue, and palate. Histologically the salivary glands consist of acinar cells and a duct system. The nature of the acinar cells determines the character of the salivary secretion and accordingly describes the salivary glands as serous, mucous, or mixed. The secretion is watery or viscous depending on the content of mucins. Salivary secretion is regulated by the autonomous nerves via reflexes primarily initiated by chewing and gustatory taste; but also higher centres in the brain and mental condition play a part. Secretion of the primary saliva is initiated by binding of neurotransmitters to receptors on the acinar cells. The primary saliva is secreted to the lumen and modified continuously throughout the duct system resulting in the final saliva that is hypotonic compared to plasma. Saliva is essential for the maintenance of oral health. Saliva is responsible for clearance of food debris and microorganisms, taking part in the formation of a protecting and lubricating layer on teeth and the oral mucosa, having antimicrobial functions, and containing components that prevent demineralization of the tooth surface; also, saliva helps maintaning of a neutral pH in the oral cavity. Finally, saliva is important for chewing, swallowing, forming of food bolus, initial digestion, facilitation of speech, and gustatory taste.