Orala slemhinneförändringar relaterade till inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen

Oversigtsartikel Dato: 02.02.2012

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) tillhör kategorin av tillstånd som kan ge upphov till lesioner i den orala slemhinnan. Orofacial granulomatos (OFG) är ett relativt ovanligt tillstånd som huvudsakligen påverkar läppar och den orala mucosan. Etiologin till OFG är sannolikt multikausal men de orala lesionerna kan utgöra en manifestation av Crohns sjukdom eller en födoämnesöverkänslighet. Pyostomatitis vegetans är en annan oral slemhinneförändring med tydlig koppling till IBD. Recidiverande aftös stomatit (RAS) är en vanlig slemhinneförändring i populationen. Majoriteten av patienter med RAS är friska men förekomsten av aftösa sår kan i enskilda fall vara kopplad till olika systemsjukdomar som exempelvis IBD. Granskningen av den orala slemhinnan är en viktig del av den kliniska undersökningen av en patient hos tandläkaren. Då de orala slemhinneförändringarna kan utgöra det första symptomet på en systemsjukdom är det viktigt att tandläkaren har adekvata kunskaper att kunna tolka sådana lesioner på ett korrekt sätt. Syftet med denna artikel är att ge en översikt på orala slemhinneförändringar som kan indikera inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och att betona vikten av ett nära samarbete mellan tandläkare och läkare.

Klinisk relevans:

Oral mucosal lesions related to inflammatory conditions in the gastrointestinal tract
Inflammatory bowel diseases (IBD) belong to the category of medical conditions which may cause lesions in the oral mucosa. Orofacial granulomatosis (OFG) is a relatively rare condition which primarily affects the lips and the oral mucosa. The etiology of OFG is varied but the oral lesions may frequently represent a manifestation of Crohn’s disease or food allergy. Pyostomatitis vegetans is another condition with an intimate association with IBD. Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a very common lesion in the population. The majority of patients with RAS are medically healthy, but the presence of RAS may in individual cases also be related to a systemic disease, such as IBD. Inspection of the oral mucosa is an important part of the clinical examination in dental practice. Since some oral manifestations may be the first sign of a systemic disease, it is essential that dentists are aware of and familiar with the clinical characteristics of such lesions. The aim of the present article is to give an overview of oral lesions which may indicate inflammatory conditions in the gastrointestinal tract and emphasize the importance of close collaboration between dentists and doctors.