Mundhulens molekylære biologi - videncenterpatienter og daglig praksis

Oversigtsartikel Dato: 27.06.2013

Denne artikel er et bidrag til markeringen af videncentrenes 10-års jubilæum i januar 2013. Teksten er delt op i følgende tre afsnit: Første afsnit bringer den nyeste viden om kæber og tænders embryologiske udvikling. Kæberne inklusive tandbuerne består af områder, kaldet felter, med forskellig embryologisk og molekylærbiologisk oprindelse. Vedrørende tandudviklingen viser det sig, at den rodnære membran (peri-root sheet), som omgiver tandroden, bidrager til eruptionsprocessen og resorptionsprocessen. Disse to forhold kan bruges som nøgle til en ny forståelse og ny diagnostik af tandsygdomme og syndromer. Andet afsnit viser, hvordan kæbe- og tandforhold ser ud hos videncenterpatienter med forskellige sjældne diagnoser, inklusive odontologiske problemer. Der fokuseres i afsnittet på patienter med agenesier, eruptionsafvigelser og patologisk resorption og på de symptomer, der er associeret med disse odontologiske afvigelser. Tredje afsnit bygger på første og andet afsnit. Der gives forklaringer på nogle af de almindelige afvigelser, vi ser i daglig praksis. Det er således videncenterpatienterne med de store afvigelser, der viser vejen til forbedret diagnostik, og det er erfaringer i behandlingsforløb i daglig praksis, der bidrager til behandlingsplaner for videncenterpatienter. Den nye viden om kæbers og tænders embryologiske udvikling åbner således nye perspektiver for tandlægens virke og samarbejde med lægelige specialer.

Klinisk relevans:

The molecular biology of the oral cavity – knowledge centre patients and daily practice
This paper celebrates the 10th anniversary of the Odontology Knowledge Centre in 2013 and is divided into the following sections: The first section presents recent knowledge behind the embryological development of jaws and teeth. The jaws, including the dental arches, are comprised by so-called fields of different origin. The root-close membrane (the peri-root sheet) surround the root contributes to the eruption and resorption processes. These two aspects may be used as a key for a new understanding and new diagnostics of dental diseases and syndromes. The second section demonstrates jaw and tooth conditions in patients from the Odontology Knowledge Centre with different diagnoses, including dental problems. This section focuses on patients with ageneses, eruption deviations and pathological resorption and on the symptoms associated with these dental deviations. The third section is based on the first and second sections. Explanations are given to some common deviations seen in daily practice. Therefore, the Knowledge Centre patients lead us towards improved diagnostics for our patients. Furthermore, the experience from daily practice contributes to treatment planning for patients in the Knowledge Centre. The new knowledge regarding the embryological development of jaws and teeth provides new perspectives for dentists and for collaboration with medical specialities.