Antibiotic prescribing by dentists has increased Why?

Sekundær artikel Dato: 03.10.2016

Ordination af antibiotika af tandlæger er forøget. Hvorfor?

Baggrund – Selvom den generelle frekvens for ordination af antibiotika har været faldende i British Columbia, Canada, gennemførte forfatterne en undersøgelse for at forklare den forøgede ordination af tandlæger.

Metode – Forfatterne indhentede anonymiserede, opsummerede data i tabelformat om ambulante patientordinationer fra 1996 til 2013 fra en centraliseret, befolkningsbaseret ordinationsdatabase, herunder et variabelt kodningsordineringslicensorgan. Analyserne benyttede standard ATC-koder (Anatomical Therapeutic Classification) og DDD-værdier (defineret døgndosis). Forfatterne normaliserede ordinationsrater for befolkningen og udtrykte raterne i DDD'er pr. 1.000 indbyggere pr. dag (DID). Den canadiske tandlægeforening (Canadian Dental Association) afholdt et webinar, som inviterede til input fra tandlæger om drivkræfterne bag denne tendens.

Resultater – Fra 1996 til 2013 faldt det generelle forbrug af antibiotika fra 18,24 DID til 15,91 DID, og ordination af læger faldt 18,2 % fra 17,25 DID til 14,11 DID. Derimod blev ordination af tandlæger forøget med 62,2 % fra 0,98 DID til 1,59 DID, og dets proportionelle bidrag steg fra 6,7 % til 11,3 % af antibiotikaordination. Frekvensen af ordination steg mest blandt tandlægepatienter på 60 år og derover. Information fra tandlæger i Canada og USA identificerede følgende overordnede forklaringer: unødvendig ordination for periapikal abscess og irreversible pulpitis, forøget ordination forbundet med tandimplantater og deres komplikationer, langsom indførsel af retningslinjer med krav om mindre perioperativ antibiotisk dækning af patienter med hjerteklapsygdomme og kunstige led, fokus på kosmetisk praksis med reduktion af de kirurgiske evner hos en gennemsnitlig tandlæge, underforsikret praksis hvor mere antibiotika bruges som erstatning for kirurgi, en aldrende befolkning og flere dentale registreringer pr. indbygger.

Konklusioner – Nye områder for dental ordination bør udforskes yderligere i fremtidige undersøgelser. Dog kan allerede identificerede områder fungere som rettesnor for prioriteter i forvaltning af antibiotika i efteruddannelse af tandlæger.

Background - Although the overall rate of antibiotic prescribing has been declining in British Columbia, Canada, the authors conducted a study to explain the increased rate of prescribing by dentists. Methods - The authors obtained anonymized, line-listed data on outpatient prescriptions from 1996 to 2013 from a centralized, population-based prescription database, including a variable coding prescriber licensing body. Analyses used Anatomical Therapeutic Classification standard codes and defined daily dose (DDD) values. The authors normalized prescribing rates to the population and expressed the rates in DDDs per 1,000 inhabitants per day (DID). The Canadian Dental Association released a webinar that invited correspondence from dentists about the drivers of the trend. Results - From 1996 to 2013, overall antibiotic use declined from 18.24 DID to 15.91 DID, and physician prescribing declined 18.2%, from 17.25 DID to 14.11 DID. However, dental prescribing increased 62.2%, from 0.98 DID to 1.59 DID, and its proportionate contribution increased from 6.7% to 11.3% of antibiotic prescriptions. The rate of prescribing increased the most for dental patients 60 years or older. Communication from dentists in Canada and the United States identified the following explanatory themes: unnecessary prescriptions for periapical abscess and irreversible pulpitis; increased prescribing associated with dental implants and their complications; slow adoption of guidelines calling for less perioperative antibiotic coverage for patients with valvular heart disease and prosthetic joints; emphasis on cosmetic practices reducing the surgical skill set of average dentists; underinsurance practices driving antibiotics to be a substitute for surgery; the aging population; and more dental registrants per capita. Conclusions - Emerging themes for dental prescribing should be explored further in future studies; however, themes already identified may guide priorities in antibiotic stewardship for continuing dental education sessions.