Betydning for tandklinikker af stigningen i multiresistente bakterier i Danmark

Fokusartikel Dato: 27.09.2017

I Danmark såvel som i den øvrige verden ses stigende forekomst og spredning af multiresistente bakterier, der ultimativt kan lede til en postantibiotisk æra med voldsomt indskrænkede behandlingsmuligheder i sundhedsvæsnet.

For tandklinikker er der en række rapporter om forekomst og spredning af MRSA (methicillin resistent Staphylococcus aureus), mens spredning af multiresistente enterobakterier og enterokokker endnu ikke er registreret her. Tandlæger kan medvirke til at forebygge spredning af resistente bakterier i samfundet ved konsekvent at efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer ved alt klinisk arbejde. Derudover kan tandlæger forebygge udvikling af resistens med betydning for ikke blot orale, men også generelle sundhedsforhold ved at bremse og vende de senere års stigende antibiotikaforbrug blandt tandlæger.

Indikationerne kan skærpes i overensstemmelse med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens ”National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandbehandling” fra 2016, og ved administration bør der anvendes så smalspektrede antibiotika som muligt.

Klinisk relevans:

Tandlæger kan bidrage til at bremse udvikling og spredning af multiresistente bakterier i Danmark og dermed risikoen for, at de forårsager fatale infektioner ved to indsatser. Det drejer sig dels om at skærpe indikationerne for administration af antibiotika og at afstå fra at ordinere de mest bredspektrede stoffer, medmindre det er strengt nødvendigt; dels om nøje at efterleve de gennerelle infektionshygiejniske retningslinjer ved undersøgelse og behandling af alle patienter på tandklinikken.

In Denmark as well as in the rest of the world the emergence and spread of multi resistant bacteria are increasing. This could ultimately lead to a post-antibiotic era with a considerable limitation in treatment options in the health care system. A number of papers have reported the emergence and transmission of MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) in dental clinics, while dental transmission of multi resistant Enterobacteriaceae and Enterococcus has not yet been registered. Dentists can support the prevention of dissemination of multi resistant bacteria in the community by always following the guidelines on general infection control during clinical work. Additionally, dentists can prevent development of bacterial resistance with implications for not just oral but also the general health by halting the increasing prescription of antibiotics by dentists registered the past decades.

The indications for administration of antibiotics should be limited in concordance with the “National clinical guideline on usage of antibiotics in dentistry” published by the Danish Health Authority in 2016, and when prescribing antibiotics, a narrow spectrum antibiotic should be chosen.