Forekomst af tandagenesi samt behandlingsmønster hos børn og unge i en middelstor dansk kommune (Silkeborg)

ABSTRACT

a570 fig
Originalartikel Dato: 31.03.2020

Introduktion og formål
De tal, vi i Danmark hidtil hovedsagelig har baseret vores antagelse af agenesiprævalensen på, er opgjort i et bydelsområde i det vestlige Aarhus.

Det kan diskuteres, hvorvidt populationen i dette afgrænsede distrikt er repræsentativ på landsplan.

Formålet med nærværende undersøgelse har været at præsentere data for forekomsten af agenesi samt behandlingsmønsteret i relation til agenesi i fem hele fødselsårgange fra en større dansk kommune (Silkeborg), i alt 6.152 børn og unge.

Materiale og metode 
Data er opsamlet systematisk via det elektroniske journaliseringssystem.

Alle journaler på børn/unge med agenesi i de valgte fødselskohorter er gennemgået med henblik på indsamling af data vedrørende antal og lokalisation af agenesier samt gennemført behandlingsstrategi.

Resultater og konklusion
Systematisk gennemgang af fødselsårgangene 1997-2001 viste en prævalens af agenesi på 5,5 %, med overvægt hos piger (6,1 %) i forhold til drenge (5,1 %), hvilket er lavere end hidtil rapporteret på baggrund af opgørelserne fra Aarhus Vest (7,8 %).

Anden præmolar i underkæben udgjorde næsten halvdelen af agenesierne (42 %), mens lateralen og anden præmolar i overkæben var de næsthyppigste og udgjorde hver en andel på 19 %; dermed udgjorde de to sidstnævnte knap 40 % af det samlede antal agenesier.

Bevidst fokus på tidlig diagnostik og rettidig relevant interceptiv intervention resulterede i, at 68 % af agenesierne blev behandlet med interceptive tiltag eller lukket i forbindelse med ortodontisk behandling.

Kun 32 % af agenesisites fordrede indhentning af forhåndsgodkendelse fra Regionstandplejen med henblik på senere protetisk erstatning.

Klinisk relevans:

Tandmangel som følge af agenesi forekommer ifølge denne nye undersøgelse hos 5,5 % af danske børn og unge. Tidlig diagnostik er afgørende for, at der rettidigt kan lægges en handleplan, som tilsigter, at barnet skal gennemgå så minimal intervention som muligt, og at senfølgerne af agenesierne bliver så funktionsmæssigt og kosmetisk optimale som muligt. Denne undersøgelse præsenterer nye tal for forekomst af agenesi samt de første danske tal for valgt behandlingsstrategi i fem fødselsårgange 1997-2001 omfattende over 6.000 børn i kommunal tandpleje.