Membraner og metalnet ved lateral genopbygning af processus alveolaris

Denne artikel giver en oversigt over de hyppigst anvendte ikkeresorberbare og resorberbare membraner samt metalnet, deres indikation og kliniske brug ved lateral opbygning af processus alveolaris udført enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen.

A705 figur 4
Oversigtsartikel Dato: 20.06.2022

ABSTRACT
For at reducere risikoen for biologiske og æstetiske komplikationer anbefales det, at implantatet placeres i en korrekt protetisk position og er omgivet af mindst 1-1,5 mm knogle. Som følge af de omfattende tredimensionelle ændringer af processus alveolaris i forbindelse med den fysiologiske remodellering efter tandtab er der ofte behov for lateral knogleopbygning af processus alveolaris enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen. Lateral knogleopbygning involverer i de fleste tilfælde principperne for styret knogleregeneration (Guided bone regeneration, GBR). Denne teknik indebærer, at knogledefekten isoleres/beskyttes med en mekanisk barriere, som vanligt kaldes for en membran, der hindrer indvækst af det hurtigere prolifererende omkringliggende blødtvæv, således at knogledannende celler kan vokse ind i den isolerede/beskyttede defekt. Denne artikel giver en oversigt over de hyppigst anvendte ikkeresorberbare og resorberbare membraner samt metalnet, deres indikation og kliniske brug ved lateral opbygning af processus alveolaris udført enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen. Endvidere fokuseres på håndtering af komplikationer og de kliniske resultater.

Klinisk relevans:

Styret knogleregeneration (Guided bone regeneration, GBR) kan anvendes ved lateral opbygning af processus alveolaris enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen:  • Ved små knogledefekter kan GBR udføres i forbindelse med implantatindsættelsen. I de tilfælde anbefales det som hovedregel, at der anvendes naturlige kollagenmembraner i kombination med et knogletransplantat og/eller knogleerstatningsmateriale. Disse membraner er lette at håndtere klinisk. Endvidere er betydelige komplikationer sjældent rapporteret.  • Ved større knogledefekter eller defekter med et reduceret antal knoglevægge er der behov for en længere helingsperiode. I de tilfælde anbefales som hovedregel brug af ikkeresorberbare membraner enten med eller uden et knogletransplantat og/eller knogleerstatningsmateriale. Eksponering af membranen er en relativt hyppigt forekommende komplikation i forbindelse med GBR, som i de fleste tilfælde medfører kompromitteret knogleregeneration. Det er dog sjældent, at behandlingen totalt mislykkes.

MEMBRANES AND METAL NETS FOR LATERAL ALVEOLAR RIDGE AUGMENTATION
To reduce the risk of biological and aesthetic complications, it is recommended that the implant is placed in a prosthetically correct position and is surrounded by at least 1-1.5 mm bone. Due to the extensive 3-dimensional changes of the alveolar ridge during the physiological remodelling phase after tooth loss, lateral alveolar ridge augmentation is frequently neccessary before or concomitant with the implant placement. Lateral bone augmentation involves in most cases the use of the principles of guided bone regeneration (GBR). This treatment modality requires that the bone defect is isolated/ protected with a mechanical barrier commonly called a membrane, which excludes the faster proliferating surrounding soft tissue and enables bone-forming cells to proliferative into the isolated/protected defect. The present article provides an overview of commonly used non-resorbable and resorbable membranes and metal nets, their indication, and clinical use for lateral alveolar ridge augmentation either before or concomitant with the implant placement. Moreover, management of complications and the clinical results are briefly addressed.