Diagnostik forud for ortodontisk behandling hos voksne

Formålet med denne oversigtsartikel er at beskrive diagnostik før ortodontisk behandling af voksne.

A710 figur 2
Oversigtsartikel Dato: 23.08.2022

Antallet af voksne, som efterspørger ortodontisk behandling, er stigende, og der ses en tilsvarende vækst i andelen af ortodontiske behandlinger i almen praksis. Indikationsområdet for ortodontisk behandling på voksne dækker korrektion af mindre trangstillinger på patienter med neutral okklusion og normal kraniofacial morfologi til omfattende tandflytninger på patienter med større basale/ skeletale tandstillingsafvigelser. Kravene til forudgående diagnostik er omfattende, uanset graden af afvigelse. Formålet med nærværende artikel er at beskrive diagnostik før ortodontisk behandling af voksne. 

Diagnostiske undersøgelser i forbindelse med ortodontisk behandling bør som minimum indeholde anamnese, intra- og ekstraoral klinisk undersøgelse, kliniske fotos, studiemodeller og relevante røntgenbilleder. På baggrund af diagnostiske undersøgelser udarbejdes en behandlingsplan indeholdende følgende elementer: formål, mål, behandlingsprincip, retention, forbehold, tidshorisont og prognose. Behandlingsplanen skal indeholde alle elementer uanset valg af behandlingsprincip og sværhedsgrad af tandstillingsafvigelsen. Det er altafgørende, at en behandlingsplan udarbejdes på baggrund af netop det apparatur, der kan indfri behandlingsmålene, og ikke hvilke behandlingsmål der kan opnås med et givent ortodontisk apparatur. 

Tandflytninger monitoreres under behandling, både i forhold til forventede fremskridt og i relation til udvikling af rodresorptioner eller andre skadevirkninger. Retention af tandflytninger efter ortodontisk behandling hos voksne planlægges individuelt med udgangspunkt i den oprindelige tandstillingsfejl sammenholdt med graden af tandflytninger og orofacial funktion på den pågældende patient.

Klinisk relevans:

Diagnostiske undersøgelser i forbindelse med ortodontisk behandling bør indeholde anamnese, intra- og ekstraoral klinisk undersøgelse, kliniske fotos, studiemodeller og relevante røntgenbilleder. Den heraf følgende behandlingsplan indeholder følgende elementer: formål, mål, behandlingsprincip, retention, forbehold, tidshorisont og prognose. Behandlingsplanen indeholder alle elementer uanset valg af behandlingsprincip og sværhedsgrad af tandstillingsafvigelsen. Behandlingsplanen udarbejdes på baggrund af netop det apparatur, der kan indfri behandlingsmålene, og ikke hvilke behandlingsmål der kan opnås med et givent ortodontisk apparatur. Ortodontisk behandlingsplanlægning og vellykket behandling af voksne kræver viden om og forståelse for ortodontisk diagnostik, ortodontiske behandlingsprincipper, de basalbiologiske knogleprincipper, omfattende orofacial funktionsforståelse samt tandstillingsafvigelser og deres årsagssammenhænge.

DIAGNOSTICS PRIOR TO ORTHODONTIC TREATMENT IN ADULTS 

The number of adults seeking orthodontic treatment is increasing and there is a corresponding growth in the proportion of orthodontic treatments in general practice. The indication for orthodontic treatment in adults covers a wide range, ranging from correction of minor crowding in patients with neutral occlusion and normal craniofacial morphology to extensive malocclusion traits in patients with major skeletal craniofacial discrepancies. The requirements for prior diagnosis are extensive, regardless of the degree of deviation. The aim of the present article is to describe diagnostics prior to orthodontic treatment in adults. 

Diagnostic examinations prior to orthodontic treatment should at least include anamnesis, intra- and extraoral clinical examination, clinical photos, study models and relevant X-rays. Based on the diagnostic examinations, a treatment plan is prepared, which must include the following elements: purpose, goals, treatment principle, retention, reservations, time horizon and prognosis. The treatment plan must include all the elements required, regardless of the choice of treatment principle and severity of the malocclusion. It is essential that the treatment plan is based on the use of appliances that meet the treatment goals and not the other way around, what can be achieved by a specific appliance. 

Tooth removals are monitored during treatment, both in relation to expected progress and in relation to the development of root resorptions or other adverse effects. Retention of tooth movements after treatment in adults is planned individually, based on the initial malocclusion, the amount of tooth movements during treatment and orofacial function on the patient.