Information om ortodontisk behandling på danske tandklinikkers hjemmesider. En populationsbaseret kvalitetsvurdering

Danske tandklinikkers hjemmesider giver information af “meget dårlig” eller “dårlig” kvalitet vedrørende ortodontisk behandling.

Sekundær artikel Dato: 22.05.2023

FORMÅL – At vurdere kvaliteten af oplysninger om ortodontisk behandling (OB) på danske tandklinikkers hjemmesider ved hjælp af værktøjet DISCERN, at estimere andelen af alment praktiserende klinikker, der tilbyder OB, at undersøge, hvilke typer af OB der tilbydes, og at vurdere de argumenter, der anvendes, når én behandling anbefales frem for en anden.

MATERIALE OG METODER – En liste over registrerede tandklinikker blev hentet fra et netbaseret officielt tandlægeregister (n = 1.640). Ved sekvensrandomisering blev 536 hjemmesider tilfældigt udvalgt til nærmere undersøgelse (33 %).

RESULTATER – Vi gennemgik 536 hjemmesider, hvoraf 97,8 % (n = 524) stammede fra almene tandklinikker, og af disse var der 70 %, der ikke tilbød OB. De gennemsnitlige DISCERN-værdier for Pålidelighed (Spørgsmål 1-8) og Kvalitet-af-Information (Spørgsmål 9-15) var henholdsvis 16,8/40,0 og 13,0/35,0. Den gennemsnitlige totalscore var 31,9/80,0. Kvaliteten af informationen om OB var “meget dårlig” eller “dårlig” på 77 % af hjemmesiderne. Blandt de klinikker, der tilbød OB (30 %), tilbød 54 % Invisalign®, 23 % Inman Aligner®, 15 % LiteWire® og 11 % “andre produkter”. Kun 24 % af de hjemmesider, der beskrev OB, havde information om recidiv. I 41 % af tilfældene blev alignere sammenlignet med fuldt fast apparatur, og en del hjemmesider påstod, at alignere er mindre smertevoldende (22 %), hurtigere (13 %), mindre skadelige (3 %) eller giver bedre resultater (2 %). Hjemmesider, der kun tilbød én type af OB, havde lavere DISCERN-score end de, der tilbød mere end én type (P < 0,001). Endvidere foretog klinikker, der tilbød Invisalign®, oftere sammenligninger mellem alignere og fast apparatur (P < 0,04). Disse hjemmesider påstod også oftere, at alignere gør mindre ondt (P < 0,004), men deres hjemmesider opnåede højere DISCERN-scorer end de, der ikke tilbød Invisalign® (P < 0,002).

KONKLUSIONER – Danske tandklinikkers hjemmesider giver information af “meget dårlig” eller “dårlig” kvalitet vedrørende OB. Ifølge hjemmesiderne er der 30 % af de almene praksisser i Danmark, der tilbyder OB. Kun 24 % giver information om recidiv, og en del påstår, at alignere giver bedre resultater og er hurtigere og mindre skadelige end fast apparatur. Klinikker, der tilbyder Invisalign®, sammenligner oftere alignere og fast apparatur og påstår, at alignere giver mindre smerte og ubehag. Ifølge DISCERN er informationen på disse klinikkers hjemmesider af højere kvalitet.

Klinisk relevans:

Gennem det seneste årti er der sket væsentlige ændringer i den måde, ortodonti praktiseres på. I takt med øget digitalisering og med introduktionen af ”clear aligners” er ortodonti nu gjort tilgængelig for en større målgruppe af behandlere og patienter, som tidligere ville have afholdt sig fra at opsøge behandling med traditionelt ortodontisk apparatur – ”togskinner”. Det antages, at antallet af privatpraktiserende tandlæger, som tilbyder ortodontiske behandlinger, er stigende. Det private marked for tandregulering er et krævende og konkurrencepræget marked, hvor tandlæger står over for paradokset ved at promovere sig selv og deres produkter, mens de skal overholde den etiske forpligtelse om at ”informere” fremtidige patienter på retvisende og evidensbaseret måde. Med denne artikel søger forfatterne 1) at estimere den relative andel af private tandlægeklinikker, som tilbyder ortodontisk behandling på deres hjemmeside, 2) at undersøge kvaliteten af den behandlingsrelaterede information, som præsenteres på danske tandklinikkers hjemmesider og 3) at undersøge påstande og argumenter for brugen af specifikke ortodontiske produkter.

ONLINE INFORMATION ON ORTHODONTIC TREATMENT IN DENMARK: A POPULATION-BASED QUALITY ASSESSMENT AIM – To assess the content quality of Danish dental websites on orthodontic treatment (OT) using the DISCERN quality assessment tool, estimate the percentage of general dental practices offering OT, investigate the kinds of OT offered and appraise claims made when recommending one treatment modality over another.

MATERIAL AND METHODS – A list of registered dental clinics was downloaded from a Danish dental register index (n = 1,640). Sequence randomization was performed and 536 websites were randomly selected for review (33%).

RESULTS – We reviewed 536 websites 97.8% (n = 524) of which were from general dental practices (GPs) of whom 70% did not offer OT. The DISCERN mean Reliability (Q1-8) and Quality-of-Information (Q9-15) scores were 16.8/40.0 and 13.0/35.0, respectively. The mean Total score was 31.9/80.0. The quality of information on OT was “very poor” or “poor” in 77% of the websites. Of GPs offering OT (30%), 54% provided Invisalign®, 23% Inman Aligner®, 15% LiteWire® and 11% “other”. Only 24% of websites describing OT had information on relapse. In 41%, aligners were compared with full-fixed appliance (FFA) with some websites claiming that aligners are less painful (22%), faster (13%), less harmful (3%) or give better results (2%). Websites offering only one type of OT had lower DISCERN score compared with those offering more than one type (P < 0.001). Additionally, clinics offering Invisalign® compared aligners to FFA more often (P < 0.04), claiming they are less painful (P < 0.004) while their websites scored higher in DISCERN compared with those not offering Invisalign® (P < 0.002).

CONCLUSION – Danish dental websites provide “very poor” to “poor” quality of information on OT. According to their websites, 30% of Danish GPs offer OT. Only 24% provide information on relapse, while some claim that aligners yield better results, are faster and less harmful or painful than FFA. Invisalign® providers more often compare aligners to FFA and claim that aligners have less pain or discomfort. Also, they display information of higher quality based on DISCERN on their websites.