Brunlige, sorte, blålige og grålige mundslimhindeforandringer

I denne artikel gennemgås orale pigmenterede læsioner med udgangspunkt i fremtrædende eller dominerende kliniske manifestationer, som typisk præsenterer sig enten diffust og udbredt eller fokalt i mundslimhinden.

A780
Oversigtsartikel Dato: 18.09.2023

Mundslimhindeforandringer med brunlig, sort, blålig eller grålig farve udgør en differentialdiagnostisk udfordring i klinikken. Farveforandringerne kan være udtryk for harmløse pigmentaflejringer eller være led i systemisk sygdom eller maligne tilstande. Ændringerne skyldes enten eksogent pigment indlejret i slimhinden i form af fremmedlegemer som fx amalgam eller endogene pigmenter som fx melanin. Generelt fremstår benigne pigmenterede forandringer homogene og symmetriske med skarp afgrænsning til omgivende slimhinde. Derimod tyder uregelmæssige grænser, farvevariation og overfladeulceration på malignitet. Størstedelen af de sorte/brune pigmenterede forandringer er af melanocytoprindelse og skyldes enten øget aktivitet af melanocytter eller et øget antal melanocytter i slimhinden. Om forandringerne fremstår brune, blå, grå eller sorte, afhænger af mængde og lokalisation af pigment i vævene. I nærværende artikel gennemgås orale pigmenterede læsioner med udgangspunkt i fremtrædende eller dominerende kliniske manifestationer, som typisk præsenterer sig enten diffust og udbredt eller fokalt i mundslimhinden. 

Klinisk relevans:

Pigmenterede forandringer er almindeligt forekommende i mundslimhinden og kan tilskrives alt fra harmløse fysiologiske ændringer til systemiske sygdomme og maligne neoplasmer. Forandringerne kan være vanskelige at adskille, og det er derfor indlysende, at en udførlig medicinsk og odontologisk anamnese og en grundig klinisk undersøgelse, eventuelt suppleret med biopsi og yderligere parakliniske tests, er afgørende for korrekt diagnosticering og behandling.

BROWNISH, BLACK, BLUISH AND GRAYISH CHANGES IN THE ORAL MUCOSA 

Oral mucosal changes with a brown, black, blue, or gray color pose a differential diagnostic challenge in the clinic. The color changes can be an expression of harmless pigment deposits or be part of systemic disease or malignant conditions. The changes are due to either exogenous pigments embedded in the oral mucosa in the form of foreign bodies such as amalgam, or endogenous pigments such as melanin. In general, benign pigmented lesions appear uniform in color, homogeneous and symmetrical with a sharp demarcation to the surrounding mucosa. In contrast, irregular borders, color variation and surface ulceration suggest malignancy. Most of the black/brown pigmented changes are of melanocyte origin and due to either increased activity of melanocytes or an increased number of melanocytes in the mucosa. Whether a lesion appears brown, blue, gray, or black depends on the amount and localization of pigment in the tissues. In this article, orally pigmented lesions are reviewed based on prominent or dominant clinical manifestations, which typically present either diffusely and widely spread, or focally in the oral mucosa.