Journaloverdragelse:

Nye regler rammer hårdt

Fremover skal hver enkelt patient give eksplicit samtykke til overdragelse af journalen, når en klinik får en ny ejer. Det har Folketinget netop besluttet. Tandlægeforeningen er rystet over den nye lov, som både kan risikere at gå ud over de svageste patienter og begrænse tandlægernes mulighed for at drive deres erhverv.

Journal stak papirer
Tekst: KIM ANDREASEN, FREELANCEJOURNALIST / Foto: Shutterstock

Nærmest i ly af natten – og uden at hverken Tandlægeforeningen eller andre relevante parter er blevet hørt – har Folketinget vedtaget en ændring af autorisationslovens regler for overdragelse af klinikker mellem tandlæger. 

Ændringen, som allerede er trådt i kraft den 1. juli, medfører, at der nu skal indhentes eksplicit samtykke fra hver enkelt patient, før en journal kan overdrages i tilfælde af et kliniksalg. Hidtil har den klinikejer, som ønsker at overdrage sin klinik, blot haft en pligt til – hvis det har været praktisk muligt – generelt eller konkret at oplyse patienterne om, at journalerne overdrages til køber.

Værdiløse klinikker
Hos Tandlægeforeningen er formanden for klinikejerne, Torben Schønwaldt, rystet over, at Folketinget kan vedtage en så afgørende ændring af betingelserne for at drive en tandlægeklinik. 

- For tandlægerne kan det få den konsekvens, at nogle klinikker i princippet bliver værdiløse. Det arbejde, der ligger i at få direkte samtykke til overdragelse, kan ende med at blive så tidskrævende og besværligt, at nogle helt opgiver at sælge og vælger at sende alle journalerne ind til Styrelsen for Patientsikkerhed i stedet for, som en tandlæge, der afhænder sin klinik, skal gøre, hvis der ikke er en anden klinik til at overtage patienterne, siger Torben Schønwaldt. 

Det kan få den konsekvens, at nogle klinikker i princippet bliver værdiløse

TORBEN SCHØNWALDT

Går ud over de svageste patienter
Sker det, har man en situation, hvor patien­terne står uden fast tandlæge, og hvor de selv aktivt skal finde en ny tandlæge. Det er også den situation, som opstår, hvis en pa­tient ikke har været opmærksom på at give samtykke, eller hvor det har været umuligt at få fat i vedkommende.

- Dermed risikerer vi at tabe de svageste patienter på gulvet. Det er dem, som normalt lige skal holdes lidt i hånden og har brug for et opkald, når der er gået et stykke tid, siden vi har set dem sidst. De kan have svært ved at finde ressourcerne eller er måske slet ikke opmærksomme på, at de skal finde en ny tandlæge. Uden en fast tandlæge er der ingen til at hjælpe dem, og det kan ikke undgås, at det går ud over deres tandsundhed, forklarer Torben Schønwaldt. 

Læs også Tandlægeforeningens FAQ, der giver svar på syv vigtige spørgsmål om de nye regler

Borgernes data er ikke en salgsvare
Sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti står sammen med Socialistisk Folkeparti bag ændringsforslaget.

Vi ønsker ikke, at borgernes data bliver brugt som salgsvare

LISELOTT BLIXT

Hun begrunder forslaget med, at en jour­nal indeholder fortrolige oplysninger om den enkelte borger, og at oplysninger om den enkelte person er meget personlige og ikke blot skal kunne deles, uden at personen giver accept.

– Det kan ikke gradbøjes, hvem der ejer de personlige data. Jeg har i mange år haft samarbejde med Tandlægeforeningen og har også talt om de tilfælde, hvor man uden at ønske det pludselig havner i en kædevirk­somhed med flere tandlæger, som man ikke selv har valgt. Vi ønsker ikke, at borgernes data bliver brugt som salgsvare, siger Lise­ lott Blixt.

Ifølge Liselott Blixt vil der altid være en risiko for, at en person ikke er opmærksom på samtykkereglerne. 

– Men det kan man komme om ved, når man henvender sig til dem. Der kan tandlægen jo foreslå den, som overtager praksis. Som det er nu, så har borgeren ingen viden om, hvem der kan stå med ens journal, siger hun. 

Et forslag, som formanden for klinikejerne kalder helt forfejlet. 

- Det er jo netop det, der er et af de store problemer. For samtykket skal være givet inden overdragelsen, så den nye klinikejer kan ikke kontakte patienterne. De har jo ikke data på dem. Og dermed risikerer vi, at ingen har snor i patienten, og de kan forsvinde ud i intetheden, fordi deres journal ligger til opbevaring hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg synes, det er en stor udfordring for tandsundheden hos de svageste patienter, fastslår Torben Schønwaldt og påpeger desuden også, at det er i strid med dørsalgslovgivningen at rette uopfordret henvendelse til en patient.  

Forfejlet formål 
Spørgsmålet om at blive patient i en kædevirksomhed i forbindelse med klinikoverdragelse har været det centrale for Dansk Folkepartis sundhedsordfører. Da forslaget blev førstebehandlet i Folketinget, sagde hun fra talerstolen:

– De seneste par år har vi set opkøb af klinik­ker, hvor det er erhvervsfolk, udenlandske investorer, som investerer, det er kapitalfonde, som laver store klinikker, hvor de ansætter tandlæger. Og det er altså dem, dine journaler kan ligge hos. Og det sker på en måde, som jeg ikke bryder mig om. 

Det får Torben Schønwaldt til at kalde præmissen for de nye regler for fejlagtig. 

– Jeg synes, at det skinner igennem, at nogen på Christiansborg ikke ved, hvordan journaler bliver håndteret med fortrolighed i sundhedsvæsenet – herunder på tand­lægeklinikker. Det er kun autoriserede personer, som har adgang til at se journalerne, og fortrolige oplysninger flyder ikke bare frit rundt, som man kan få indtrykket af, at politikerne tror, de gør, siger han og gør samtidig opmærksom på, at hvis politikernes hensigt med loven har været at forhindre kapitalfondsejede klinikker i at få overdraget patientjournaler, så kommer loven til at virke stik modsat.

– De eneste, som reelt har kapaciteten og ressourcerne til at få informeret samtykke fra alle patienter, er nemlig kæderne, siger Torben Schønwaldt. 

Uforståelig lovproces
Det fremgår af et brev fra Sundhedsministeriet til Tandlægeforeningen, at reglerne blev stillet som et ændringsforslag forud for andenbehandlingen og vedtaget med et flertal uden om regeringen. Ændringen har dermed ikke været i høring forud for lovforslagets vedtagelse. 

Formanden for klinikejerne står uforstående overfor processen omkring den nye lov, hvor ændringen af reglerne for overdragelse af journaler ikke har været i høring hos hverken Tandlægeforeningen eller andre fagpersoner.

– De misforståelser og fejlopfattelser omkring patientjournaler, som tilsyneladende er udbredt blandt nogle politikere, kunne være blevet fanget, hvis vi var blevet hørt.

Til det siger Liselott Blixt:

– Da lovforslaget var oppe, var der ikke tid til høringssvar, men mener man, at noget skal ændres, så kan man jo skrive til os ordførere, som vi så kan tage med, når vi skal forhandle hele tandlægeområdet. 

Netop den opfordring vil Tandlægeforeningen tage imod. For selvom det er lykkedes foreningen på få dage at få afklaret, hvordan loven skal administreres, så har man idéer til, hvordan man fremadrettet kan beskytte både patienter og tandlægers virksomhed.