Dansk forskningsnyt:

Overvægtige børn kan opspores i børnetandplejen

Det er hensigtsmæssigt at screene for overvægt i 2-5-årsalderen, og et samarbejde med den primære sundhedssektor kan være et vigtigt redskab til tidlig opsporing af mindre børn med overvægt. Det er konklusionen i en ny dansk undersøgelse.

Overvægtige børn
Foto: Shutterstock

Overvægt er en betydelig risikofaktor for fx type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, og i mange tilfælde grundlægges overvægten allerede i barndommen. Det er derfor vigtigt at opspore overvægtige børn så tidligt som muligt, og ifølge en ny dansk undersøgelse kan børnetandplejen spille en vigtig rolle i denne opsporing. 

Undersøgelsen er et prospektivt populationsbaseret kohortestudie, som omfatter 335 2½-5-årige førskolebørn, som blev rekrutteret i en kommunal børnetandpleje, og 657 6-8-årige skolebørn, som blev rekrutteret via skolesundhedsplejersker. I børnetandplejen blev dataindsamlingen varetaget af fire klinikassistenter, som sammen med sundhedsplejerskerne havde gennemgået en grundig træning i registrering af højde og vægt samt hofte-, hals- og livvidde. 

Prævalensen af overvægt var 13,7 % både blandt førskolebørnene og skolebørnene. Blandt skolebørnene havde de overvægtige betydeligt højere værdier for kardiometaboliske risikofaktorer som fx fasteglukose, insulin og triglycerider end de normalvægtige, mens forskellene var mindre udtalte blandt førskolebørnene. 

Forfatterne konkluderer, at det er hensigtsmæssigt at screene for overvægt i 2-5-årsalderen, da der allerede i 6-8-årsalderen optræder komplikationer som følge af overvægten. De understreger endvidere, at et samarbejde med den primære sundhedssektor, herunder børne- og ungdomstandplejen, kan være et vigtigt redskab til tidlig opsporing af mindre børn med overvægt. 

Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Rigshospitalet, Kolding Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Tandplejen, Holbæk Kommune. 

Frithioff-Bøjsøe C, Lund MAZV, Lausten-Thomsen U, Fonvig CE, Lankjær IOJ, Hansen T, Hansen T, Baker JL, Holm J-C. Early detection of childhood overweight and related complications in a Danish population-based cohort aged 2-8 years. Obes Res Clin Pract 2022;16:228-34.