Islandske forskere udvikler lægemidler til behandling af orale slimhindelidelser

ABSTRACT

Orale slimhindelidelser
Fokusartikel Dato: 20.11.2018

FORMÅL – At give en oversigt over islandske forske-res bidrag til udvikling af lægemidler til lokalbehand-ling af bestemte orale slimhindelidelser.

METODER – Mange mundslimhindelidelser kræver langvarig behandling, og der kan opstå klinisk re-sistens eller intolerance i forbindelse med behand-lingerne. Forskergruppen har udviklet nye sam-mensætninger af lægemidler til lokalbehandling af mundslimhindelidelser og udført relevante kliniske afprøvninger. Forskningen har især fokuseret på hæmning af matrix metalloproteinasers aktivitet gennem lokal applikation af doxycyklin, i starten med henblik på behandling af aftøse ulcerationer. Det antimikrobielle stof monocaprin blev testet for aktivitet mod herpesvirus, og der blev udviklet et kombinationspræparat af monocaprin og doxycyklin til behandling af forkølelsessår. Desuden blev mono-caprins anti-Candida-virkning vurderet i forbindelse med behandling af protesestomatitis.

RESULTATER – Resultaterne af disse kliniske under-søgelser har generelt været lovende, når man sam-menligner med de konventionelle behandlinger.

KONKLUSIONER – Forskningsprojekterne har ført til udvikling af forbedrede lokalbehandlinger af visse mundslimhindelidelser. De kommercielle muligheder er endnu ikke udforsket.

Klinisk relevans:

De farmaceutiske og odontologiske fakulteter ved Islands Universitet har indgået et langvarigt samarbejde med hen­blik på udvikling af lægemidler, der på ukompliceret vis kan indgå i behandlingen af nogle af de mundslimhindelidelser, tandlæger ofte ser. Inflammation, ulceration og infektion i slimhinden er som regel meget ubehagelige for patienterne. De nyudviklede lægemidler har vist sig at være velegnede til behandling af after, candidose og sekundær herpesvirus­infektion. Produkterne fungerer i det orale miljø, og i de fleste tilfælde har der været gode kliniske resultater af be­handlingerne. Forskergruppen håber at kunne skabe inte­resse for produkterne blandt de kommercielle lægemiddel­producenter til gavn for tandplejen og patienterne.

ICELANDIC RESEARCH DEVELOPING MEDICATIONS TO TREAT ORAL MUCOSAL CONDITIONS
OBJECTIVES – Reviewing Icelandic research in the develop-ment of topical medications for treating specific oral mucosal conditions.

METHODS – Many oral mucosal problems require long-term treatments. Clinical resistance and patient intolerance of such treatments may develop. This research has developed new formulations for topical treatments of oral mucosal con-ditions and carried out some appropriate clinical trials. Much of this research has been to inhibit matrix metalloproteinase activity using topical doxycycline, initially to treat aphthous ulceration. The anti-microbial compound, monocaprin, was also tested for activity against herpes virus and, in combina-tion with doxycycline, was developed for treating cold sores. Anti-candidal activity of monocaprin was also evaluated for treating denture stomatitis.

RESULTS – The results of these clinical studies have been promising when compared to the conventional treatments.

CONCLUSIONS – This research has developed improved local drug treatments for some oral mucosal conditions. Commer-cial possibilities have not yet been developed.

Emner