Danske tandlægers ordination af antibiotika

ABSTRACT

Antibiotika
Fokusartikel Dato: 05.11.2020

Stigende forbrug af antibiotika i verden medfører udvikling af resistente bakterier, der kan kompromittere behandlingen af en lang række sygdomme.

Internationalt fokus på området har resulteret i ”One Health” strategier og nationale handlingsplaner med konkrete mål for reduktion i forbruget af antibiotika.

I Danmark skal ordinationerne i primærsektoren således reduceres 25 % fra 2016-2020.

Tandlæger er ansvarlige for 6 % af den totale humane anvendelse af antibiotika. Ordinationerne har været stærkt stigende frem til 2015 for herefter at falde markant til 2017.

Skiftet falder sammen med Sundhedsstyrelsens udgivelse af ”National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling” i 2016.

Tandlægers ændrede ordinationsmønster stemmer godt overens med anbefalingerne heri i form af generel reduktion samt hyppigst anvendelse af penicillin V og metronidazol.

Ved fortsat konsekvent efterlevelse af anbefalingerne og reduktion i ordination af antibiotika kan tandlæger bidrage til at overholde de nationale mål og reducere udbredelsen af resistente bakterier.

Klinisk relevans:

Danske tandlægers ordination af antibiotika udgør en mindre, men betydende del af det totale antibiotikaforbrug, og vi har været langsommere end den øvrige sundhedssektor til at reducere anvendelsen. Nye tal fra Lægemiddelstatistikregisteret tyder imidlertid på, at danske tandlæger nu i vidt omfang efterlever de nye nationale retningslinjer på området. Den linje er vigtig at forfølge for at bidrage til bekæmpelsen af den globale spredning af resistente bakterier.