Symptomatologi og diagnostik af infektionssygdomme i luftvejene

ABSTRACT

Infektion
Fokusartikel Dato: 07.08.2019

Infektioner i luftvejene inddeles overordnet i øvre- og nedre luftvejsinfektion. Øvre luftvejsinfektion skyldes overvejende virus og er oftest benigne infektioner. Nedre luftvejsinfektioner skønnes at være den 4.-hyppigste dødsårsag på verdensplan, hvor pneumoni er den alvorligste.

Sygdomsbilledet ved pneumoni er meget varieret fra få symptomer til alvorlig sygdom. Omfanget af udredning samt behandling varierer efter, om det er indlæggelseskrævende sygdom eller ej. Høj alder, kroniske sygdomme og dårlig oral hygiejne er blandt risikofaktorerne for pneumoni.

I hospitalsregi vil man oftest udrede patienter med generelle blodprøver med særligt fokus på inflammationsmarkører såsom C-reaktivi protein og leukocytter, mikrobiologisk diagnostik i form af blod og ekspektorat til dyrkning og mikroskopi samt radiologisk diagnostik i form af røntgen af thorax.

Afhængigt af flere faktorer kan en lang række patogener forårsage pneumoni. Den hyppigste årsag til pneumoni er Streptococcus pneumoniae , og den empiriske antibiotikumbehandling i Danmark er penicillin.

Klinisk relevans:

Infektioner i luftvejen er hyppigt forekommende og kan inddeles i øvre- og nedre luftvejsinfektion. De øvre luftvejsinfektioner er ofte benigne og selvlimiterende, mens nedre luftvejsinfektioner er blandt de hyppigste dødsårsager på verdensplan samt den hyppigste årsag til start af antibiotikumbehandling. Særligt indlæggelseskrævende pneumoni er en alvorlig sygdom. Kendskab til pneumoni er vigtigt for alt sundhedspersonale, da de fleste vil møde pneumonipatienter. Set ud fra en tandlæges perspektiv er kendskab til pneumoni vigtigt, da dårlig oral hygiejne og mangelfuld kontrol af vandkvalitet i dentalunits er kendte risikofaktorer for pneumoni.