Sekundær artikel:

Fordele ved implementering af vurdering af funktionel påvirkning og psykosocial funktion i tandlægepraksis

ABSTRACT

Sekundær artikel Dato: 24.01.2022

BAGGRUND – Undersøgelser inden for odontologien har påvist vigtigheden af at registrere smerterelateret funktionel påvirkning og foretage vurdering af psykologisk funktion i forbindelse med udvikling af kroniske smertetilstande. I The Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) indgår en kort vurdering af disse aspekter i den diagnostiske proces vedrørende patienter med orofacial smerte (Akse II). Der omtales relevante resultater, der kan vejlede alment praktiserende tandlæger i retning af skræddersyede behandlingstilbud og forbedrede behandlingsresultater, og der gives anbefalinger til brug i den odontologiske primærsektor.

METODER – Forfatterne foretog en litteraturgennemgang med henblik på at give et overblik over den
aktuelle viden om Akse II-vurderinger, som kan være relevante for tandlæger i primærsektoren.

RESULTATER – Forfatterne foreslår tre områder inden for Akse II, som er velegnede til brug i almen tandlægepraksis: smertelokalisation (smertetegning), smerteintensitet og deraf følgende funktionel påvirkning
(Graded Chronic Pain Scale, GCPS) og psykologisk påvirkning (Patient Health Questionnaire-4, PHQ-4). I tilfælde med lokaliseret smerte, lav GCPS (0-II)-score og lav PHQ-4 (0-5)-score bør patienterne behandles
i primærsektoren. I tilfælde med udbredt smerte, høj GCPS (III-IV)-score og/eller høj PHQ-4 (6-12)-score bør
patienterne henvises til et multidisciplinært behandlingscenter, især hvis der er tale om TMD-smerte.

KONKLUSIONER – Psykologisk vurdering anbefales ved første seance med en ny patient og i tilfælde med
(persisterende) TMD-smerte. Screeningsredskaberne for smerterelateret funktionel påvirkning anbefales
ved alle tilfælde af TMD-smerte og ved tandsmerter, der persisterer ud over den normale helingsperiode.

PRAKTISKE IMPLIKATIONER – En kort vurdering af patienternes psykologiske tilstand og smerterelaterede funktionelle påvirkning kan hjælpe tandlæger i primærsektoren til at træffe skræddersyede behandlingsbeslutninger.

Klinisk relevans:

Til screening for smerterelateret funktionel påvirkning og psykologisk tilstand kan smertetegning, GCPS (Graded Chronic Pain Scale) og PHQ-4 (Patient Health Questionnaire) anvendes. Psykologisk screening af angst og depression (PHQ-4) anbefales ved første seance med en ny voksenpatient og i tilfælde med nyopstået TMD-smerte (temporomandibulær dysfunktion). En sådan vurdering er især vigtig ved persisterende TMD, og når tidligere TMD-behandling er mislykkedes. Vurdering af smerterelateret funktionel påvirkning (smertetegning og GCPS) anbefales ved nyopstået TMD og ved tandsmerter, der persisterer ud over den normale helingsperiode. En sådan vurdering bør være obligatorisk ved persisterende TMD-smerte og i tilfælde, hvor tidligere TMD-behandling er mislykkedes. I tilfælde med lokal smerte, lav GCPS (0-II)-score og lav PHQ-4 (0-5)-score er der indikation for behandling i primærsektoren. I tilfælde med udbredt smerte, høj GCPS (III-IV)-score og/eller høj PHQ-4 (6-12)-score bør man henvise til en klinik eller et behandlingscenter, der har erfaring en biopsykosocial tilgang til smertebehandling; eventuelt kan sideløbende henvises til psykolog eller psykiater.

BENEFITS OF IMPLEMENTING PAIN-RELATED DISABILITY AND PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN DENTAL PRACTICE FOR PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR PAIN AND OTHER DENTAL CONDITIONS

BACKGROUND – Evidence in the field of dentistry has demonstrated the importance of pain-related disability and psychological assessment in the development of chronic complaints.The Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) offer a brief assessment for such assessment in the diagnostic process of orofacial pain patients (Axis II). Relevant outcomes that may guide general dental practitioners towards tailored treatment decisions and improved treatment outcomes are described and recommendations
for the primary care setting are provided.

METHODS – A review of the literature to provide an overview of current knowledge on Axis II assessment relevant for the general dental practitioner. 

RESULTS – Three domains of the Axis II assessment are proposed to be used in general dental care; pain location (pain drawing), pain intensity and related disability (the Graded Chronic Pain Scale; GCPS) and psychological distress (Patient Health Questionnaire-4; PHQ-4). In case of localized pain, low GCPS (0-II) and low PHQ-4 (0-5), patients are preferably managed in primary care. In case of widespread pain, high GCPS
(III-IV) and/or high PHQ-4 (6-12), referral to a multidisciplinary team is recommended, especially for patients with TMD pain.

CONCLUSIONS – Psychological assessment is recommended at first intake of a new adult patient, or in case of a (persistent) TMD pain. The pain-related disability screening tools are recommended for all TMD pain complaints and for dental pain complaints that persist beyond the normal healing period.

PRACTICAL IMPLICATIONS – A brief psychological and pain-related disability assessment of patients in primary care may help the general dental practitioner to make tailored treatment decisions.