Udtagning af autolog knogleblok fra mandiblen med henblik på genopbygning af kæbeknoglen

I denne oversigtsartikel illustreres de kirurgiske procedurer ved udtagning af en autolog knogleblok fra mandiblen, og rationalet for valg af donorsted diskuteres.

A696 Img 5
Oversigtsartikel Dato: 19.05.2022

ABSTRACT
I et tandløst område, hvor det er tiltænkt at erstatte en eller flere manglende tænder med en protetisk restaurering, vil valg af behandlingsstrategien ofte være afhængigt af flere faktorer, herunder højden og bredden af processus alveolaris. Dette gælder ved erstatning med en konventionel bro, en aftagelig protese og i særdeleshed, hvis en implantatunderstøttet protetisk restaurering vælges. Ved manglende tandanlæg, mistede tænder som følge af traume eller kirurgisk fjernelse vil dimensionerne af processus alveolaris ofte være reducerede, således at der kan være behov for knoglegenopbygning enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen. Omhyggelig behandlingsplanlægning omfattende en klinisk og radiologisk undersøgelse af processus alveolaris er derfor vigtigt for at afdække behovet for knoglegenopbygning og gennemføre behandlingen med et forudsigeligt behandlingsresultat. Nærværende oversigtsartikel gennemgår forskellige metoder til klinisk og radiologisk vurdering af dimensionerne i det tandløse område med særlig fokus på efterfølgende implantatindsættelse inklusive anbefalinger for anvendelse af cone beam computer-tomografi.

Klinisk relevans:

Omhyggelig behandlingsplanlægning forud for implantatbaseret protetisk behandling er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå et forudsigeligt behandlingsresultat. Behandlingsplanlægningen har bl.a. til formål at vurdere dimensionerne af processus alveolaris med henblik på at afklare, om der er behov for lateral knoglegenopbygning før eller i forbindelse med implantatindsættelsen. I den sammenhæng er det vigtigt at have kendskab til de relevante kliniske og radiologiske undersøgelsesmetoder samt at gennemføre undersøgelserne i henhold til de anbefalede retningslinjer.

TREATMENT PLANNING PRIOR TO LATERAL ALVEOLAR RIDGE AUGMENTATION IN PREPARATION FOR IMPLANT PLACEMENT
In an edentulous area planned for replacement of one or more teeth with a prosthetic restoration, the choice of treatment strategy is frequently influenced by several factors, including height and width of the alveolar ridge. This applies to replacement with a conventional bridge, a removable prosthesis, and especially in relation to implant-supported prosthetic restorations. In case of developmental absence of teeth, tooth loss due to trauma or surgical removal, the dimensions of the alveolar ridge may often be reduced, which may create a need for bone augmentation either before or in conjunction with implant placement. Thus, careful treatment planning including a clinical and radiological examination of the alveolar ridge is important to assess the need for bone augmentation and to conduct the treatment with a predictable treatment outcome. The present review presents various methods for clinical and radiological assessment of the dimensions of the edentulous area with special focus on subsequent implant placement including guidelines for use of cone beam computed tomography.