Allogene, xenogene og alloplastiske transplantationsmaterialer i blokform til lateral opbygning af processus alveolaris

Lateral opbygning af processus alveolaris kan foretages med allogene, xenogene og alloplastiske transplantationsmaterialer i blokform. Imidlertid foreligger der endnu ikke tilstrækkelig videnskabelig evidens til at anbefale disse som forudsigelige alternativer til autologe bloktransplantater til lateral opbygning af processus alveolaris, konkluderer forskerne bag denne oversigtsartikel.

A704 Figur 2A
Oversigtsartikel Dato: 19.05.2022

Anvendelse af allogene, xenogene eller alloplastiske bloktransplantater til lateral opbygning af processus alveolaris vil potentielt kunne eliminere de gener og ulemper, der relaterer sig til udtagning af autologe knogleblokke. En gennemgang af den foreliggende litteratur viser, at den kliniske evidens for lateral opbygning af processus alveolaris med disse transplantationsmaterialer er meget begrænset. Ved anvendelse af allogene bloktransplantater tyder korttidsstudier på, at der forudsigeligt kan opnås tilstrækkelig bredde af processus alveolaris til efterfølgende indsættelse af implantater i korrekt 3-d-position. Imidlertid er der dokumenteret høj forekomst af tidlige og sene helingskomplikationer. Anvendelse af xenogene bloktransplantater til lateral opbygning af processus alveolaris er forbundet med hyppig forekomst af tidlige og sene helingskomplikationer samt lav implantatoverlevelse. Alloplastiske materialer i blokform er ikke dokumenteret i tilstrækkeligt omfang til, at der kan konkluderes velunderbygget om deres kliniske anvendelighed til lateral opbygning af processus alveolaris.

Klinisk relevans:

Anvendelse af allogene, xenogene eller alloplastiske bloktransplantater til lateral opbygning af processus alveolaris kan potentielt mindske de ulemper og gener, der er forbundet med anvendelse af autologe bloktransplantater i form af risiko for morbiditet svarende til donorstedet, uforudsigelig resorption af bloktransplantatet og begrænset tilgængelighed. Lavt evidensniveau, fravær af langtidsundersøgelser og en bekymrende høj komplikationsrisiko tillader imidlertid fortsat ikke anbefaling af allogene, xenogene eller alloplastiske bloktransplantater som forudsigelige alternativer til autologe bloktransplantater til lateral opbygning af processus alveolaris.

ALLOGENIC, XENOGENIC AND ALLOPLASTIC AUGMENTATION MATERIALS IN BLOCK FORM FOR HORIZONTAL RIDGE AUGMENTATION
Utilisation of allogenic, xenogenic, or alloplastic materials in block form for lateral alveolar ridge augmentation has the potential advantage of eliminating the morbidity related to harvesting of autogenous block grafts. A review of the literature reveals very limited scientific evidence behind the clinical use of these materials in block-form for lateral alveolar ridge augmentation. Short-term studies on lateral alveolar ridge augmentation with allogenic bone blocks indicate that sufficient ridge width can be obtained for the later implant placement in the correct 3D position. However, frequent early and late healing complications are reported. Lateral alveolar ridge augmentations using xenogenic blocks are characterized by frequent early and late healing complications. In addition, implant survival rates are low. Alloplastic materials in block form are not sufficiently documented clinically for lateral alveolar ridge augmentation to provide scientifically based recommendations.