Vurdering af opgavens sværhedsgrad og behandlerens evner, samt hvordan og hvornår man henviser

Det ligger under normen for almindelig anerkendt faglig standard, hvis man uden nødvendige hjælpemidler og tilstrækkelige kundskaber påbegynder en rodbehandling på en tand, der overstiger ens kompetence, konkluderer forskere.

A730 figur 5b
Oversigtsartikel Dato: 20.02.2023

Praktiserende tandlæger kommer ofte ud for at skulle foretage vanskelige og udfordrende rodbehandlinger. Endodontisk behandling behæftes undertiden med problemer som utilsigtede hændelser, procedurefejl, iatrogene skader, komplikationer og uheld og kan i værste fald føre til klagesager. Disse problemer hænger almindeligvis tæt sammen med behandlingens sværhedsgrad. Endodonti er en af de hyppigste årsager til klagesager. The Nordic Endodontic Assessment Form er et nyt værktøj til vurdering af sværhedsgraden på et konkret patienttilfælde. Tandlægen og tanden indplaceres i fire kategorier efter tekniske færdigheder, teoretisk viden og brug af hjælpemidler. Tandlæger i Kategori A arbejder uden brug af forstørrelse. Tandlæger i Kategori B anvender lupbriller eller mikroskop, er erfarne inden for endodontisk behandling og har suppleret deres basale teoretiske viden. Tandlæger i Kategori C bruger lupbriller, er erfarne og har særlig interesse for endodonti. Tandlæger i Kategori D arbejder med mikroskop og er enten specialtandlæger i endodonti eller har efteruddannet sig inden for endodonti. Ved hjælp af Nordic Endodontic Assessment Form, kan tandlæger selvevaluere, hvilken kategori den aktuelle tand hører under, bedømme behandlingens sværhedsgrad og henvise patienten, hvis der er indikation for dette. I artiklen gennemgås til slut, hvordan man skriver en henvisning, og hvilke oplysninger henvisningen bør indeholde.

Klinisk relevans:

Endodontisk behandling kan forbedre patienternes livskvalitet, men er også blandt de hyppigste årsager til klagesager. Ved mistanke om malpraksis vurderer man behandlerens handlinger i alle stadier i relation til opgavens kompleksitet og tager stilling til, om disse lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard. Ved hjælp af the Nordic Endodontic Assessment Form kan tandlægen, inden behandlingen påbegyndes, vurdere sværhedsgraden af det aktuelle tilfælde og tage stilling til eventuel henvisning af patienten. Henvisning bør ske tidligt i behandlingsforløbet. Hvis der er behov for akut behandling, bør denne være så lidt invasiv som muligt og sigte på at gøre patienten symptomfri. God kommunikation med patienten og omhyggelig journalføring er af afgørende betydning. 

AN EVALUATION OF CASE DIFFICULTY, OPERATOR ABILITIES, WHEN AND HOW TO REFER 

Dental practitioners (DP) often perform endodontic treatment on teeth that are difficult and challenging. Endodontic treatment is sometimes associated with treatment related problems such as mishaps, procedural errors, iatrogenic errors, complications, accidents and in serious cases, malpractice. These mishaps in general are closely linked to case difficulty. Endodontics is the leading cause of dental malpractice claims. A new case difficulty evaluation form, the Nordic Endodontic Assessment Form is introduced here. This form places DP and tooth into 4 categories according to technical skills, theoretical knowledge and use of tools. Category A – DP does not use magnification tools. Category B – DP use some form of magnification aid, have experience in performing endodontic therapy, and complementary theoretical knowledge. Category C – DP use dental loupes, has experience and special interest in Endodontics. Category D – DP are either an Endodontists or DP with special training in Endodontics who use the dental operating microscope. With this Nordic Endodontic Assessment Form, DP can self-evaluate which category the tooth that needs treatment belongs, identify case difficulty and refer patients when there is a need for it. How to write a referral and what should be included is also discussed.