Journaloverdragelse: Sådan fortolker Styrelsen for Patientsikkerhed de nye regler

Vignet 1
Tekst: ANNE BURLUND / ILLUSTRATION: RASMUS MEISLER / Illustration: RASMUS MEISLER

P r. 1. juli 2021 trådte de nye regler om journaloverdragelse for tandlægepraksis i kraft. Ændringen medfører, at ”patienten forud for overdragelse af en tandlægepraksis skal give samtykke til, at patientjournalen kan overdrages til den tandlæge, der har overtaget praksis”, som det hedder i bekendtgørelsen. Tandlægebladet har spurgt Henrik Kristensen, jurist og sektionsleder i Enheden for Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som er den myndighed, der skal administrere efter den nye lovgivning, hvordan reglerne fortolkes. 

Hvornår er der tale om en overdragelse, som kræver, at patienterne skal give deres samtykke? 

– I alle tilfælde, hvor der sker en ændring i CVR-nummeret. Der er tale om klinikoverdragelse efter de nye regler, hvis en tandlægepraksis – eksempelvis som led i et salg – ønskes videreført som et nyt selvstændigt behandlingssted – det vil sige i ny virksomhed med nyt CVR-nummer. Man kan altså sætte lighedstegn mellem krav om samtykke og CVR-skift, fordi skiftet indebærer en klinikoverdragelse efter den gældende lovgivning.

Medfører ændringer i ejerskabet så altid, at der sker en klinkoverdragelse i journalføringsbekendtgørelsens forstand? 

– Ikke altid. Et ejerskifte i form af et ”klassisk salg” vil normalt medføre, at sælgerens klinik ophører som selvstændig juridisk enhed og person, og at aktiviteterne overgår til en ny selvstændig juridisk person med nyt CVR-nummer. Og her skal der naturligvis indhentes samtykke. Men der kan også ske mindre eller større ændringer i ejerkredsen, hvor der ikke er tale om en klinikoverdragelse, fx hvis to private ejere indtræder i ejerkredsen, uden at klinikken ophører som selvstændig virksomhed. 

Hvad hvis fx en klinikejer ønsker at ændre selskabsstrukturen fra eksempelvis et personligt ejet selskab til et ApS, I/S eller A/S? 

– Her skal klinikejeren indhente samtykke, da der i lovgivningens forstand er tale om en ny virksomhed, der får nyt CVR-nummer. 

Hvad sker der, hvis en klinikejer sælger sin klinik til en anden tandlæge eller privat person og selv behandler videre på klinikken og dermed beholder sine patienter? 

– Hvis køberen i en sådan situation viderefører virksomheden med samme CVR-nummer, er der ikke tale om en klinikoverdragelse, og man skal derfor ikke indhente patientsamtykke. Men styrelsen anbefaler dog, at der ved sådanne væsentlige ændringer af ejerforholdene alligevel sker en generel orientering af patienterne, hvis det er praktisk muligt. Hvis den nye ejer vil køre klinikken videre med et andet CVR-nummer, skal der dog altid indhentes samtykke – også selvom patienterne ikke skifter behandler. Der er her sket en praksisoverdragelse i lovgivningens forstand. Det gamle behandlingssted nedlægges som juridisk person, og virksomheden videreføres i et nyt oprettet behandlingssted. 

Men hvis en ny ejer fx overtager det allerede eksisterende CVR-nummer – vil patienterne så ikke kunne stå i en situation, hvor de oplever at få en anden tandlæge som behandler, uden at de har givet samtykke til det? 

– Jo, det vil man indledningsvist kunne opleve. Lovændringen medfører ikke et generelt samtykkekrav ved enhver form for behandlerskifte. Der kan eksempelvis godt ske et reelt behandlerskifte, uden at det sker som led i en klinikoverdragelse. Det vil dog ikke være anderledes end i forhold til større klinikker, hvor der løbende kommer nyt personale på stedet. Men hvis patienten ikke ønsker en anden behandler fremadrettet, kan patienten selvfølgelig vælge et andet behandlingssted og bede om, at patientjournalen overdrages til denne praksis. Og så er der jo ikke noget i vejen for, at klinikken på forhånd orienterer patienterne om planlagt udskiftning af behandlere på stedet, så patienterne i god tid kan tage stilling til, om de dermed ønsker at skifte klinik. 

Hvis hensigten med ændringen af loven har været, at patienter skal give samtykke, når de oplever et behandlerskifte, lever jeres fortolkning så op til det? 

– Lovændringen var, at der ikke længere skulle være mulighed for at fravige de almindelige regler om samtykke efter sundhedsloven ved klinikoverdragelser på tandlægeområdet – det fremgår direkte af autorisationsloven § 25, stk. 4. Altså ikke ved behandlerskifte som sådan. Ofte kan der dog selvfølgelig være behandlerskifte ved klinikoverdragelser, men der behøver ikke nødvendigvis være tale om det.