Internationalt forskningsnyt:

Hensigtsmæssig brug af tandtråd mindsker gingival blødning

Individualiseret in­struktion og periodisk remotivation i daglig an­vendelse af tandtråd med AHVFT kan give en signifikant reduktion af approksimal gingival in­flammation og føre til forbedret gingival sundhed, konkluderer en amerikansk forskergruppe.

Verden over har tandlæger de seneste årtier anbefalet deres patienter at bruge tandtråd; men enkelte forskningsrapporter har sået tvivl om, hvorvidt effekten står mål med indsatsen. En amerikansk forskergruppe har derfor gennemført et randomiseret enkeltblindt kontrolleret klinisk studie med henblik på at afprøve effekten af daglig brug af tandtråd efter grundig instruktion i anven­delse af en særlig teknik.

I studiet indgik 36 yngre voksne ligeligt fordelt på en testgruppe og en kontrolgruppe. Testgrup­pen blev instrueret i at supplere den sædvanlige tandbørstning med brug af tandtråd en gang dag­ ligt med en teknik (AHVFT), der indebærer, at man anvender både horisontale og vertikale bevægel­ser på samme måde, som når man tørrer sig på ryggen efter et bad. Der blev foretaget kontrol af teknikken og fornøden reinstruktion efter to og fire uger. Kontrolgruppen blev opfordret til at fortsætte deres sædvanlige mundhygiejneprogram, hvilket for 82 % indebar brug af tandtråd, men uden instruktion.

Testgruppen havde ved forsøgets start en blød­ningsprocent (BOP) på 26,3. Efter to, fire og otte uger var BOP henholdsvis 8,6, 7,2 og 7,9. De tilsva­rende værdier i kontrolgruppen var 25,8, 15,6, 12,3 og 18,0. Reduktionerne var signifikante i begge grupper, men signifikant større i testgruppen. Efter otte uger var faldet således på 70 % mod 30 % i kontrolgruppen (P < 0,001). Ved forsøgets afslut­ning vurderede forskerne, at 88,2 % af deltagerne i testgruppen mestrede teknikken.

Forskerne konkluderer, at individualiseret in­struktion og periodisk remotivation i daglig an­vendelse af tandtråd med AHVFT kan give en signifikant reduktion af approksimal gingival in­flammation og føre til forbedret gingival sundhed.

Kommentar

Skolechef, tandlæge Bo Danielsen
Tandplejeruddannelsen, Københavns Universitet

– Studiet viser, at mange individer, uden instruktion i eller opfølgning på deres brug af tandtråd, ikke får maksimal ef­fekt ud af deres indsats. Langt de fleste deltagere i studiets kontrolgruppe brugte tandtråd. Efter en klinisk undersøgelse, hvor deltagerne blev opfordret til at fortsætte deres sædvan­lige mundhygiejnepraksis, faldt hyppigheden af blødning fra deres gingivale sites noget. Den eksperimentelle gruppe fik instruktion i en metode i brug af tandtråd og blev bedt om at føre daglige optegnelser over brugen heraf. Når det ved efterstående undersøgelser blev vurderet, at individet ikke anvendte tandtråd optimalt, blev vedkommende reinstrueret. Den særlige indsats for at anvende og optimere brugen af tandtråd førte til en væsentligt større reduktion i frekvensen af blødning fra de gingivale sites i forhold til kontrolgruppen. Et bevidst fokus på at støtte folk i at anvende tandtråd og hjælpe dem med at optimere anvendelsen førte til, at de fleste faktisk reducerede deres tandkødsblødning til et niveau (BOP gennemsnit = 7,9, median = 4,8 og IQR 4,0­11,2), hvor det af mange anses for foreneligt med gingival sundhed (Chapple et al. J Clin Periodontol 2018;45(Supp 20):S68­77). BOP væsent­ligt over 10 % bør afstedkomme, at klinikeren sammen med individet fokuserer på dennes mundhygiejnevaner. Fokus bør bestå af anbefalinger til, hvorledes disse kan forbedres, og tilbud om opfølgning på effekten af dette. Hos mange voksne vil dette kunne omfatte interproksimal rengøring, fx i form af brug af tandtråd.

Basali DH, Hong I, Finkleman M et al. The Effect of Dental Flossing Instructions and Technique on Interproximal Bleeding: A randomized control trial. J Dent Hyg 2023;97:36-45.