Antibiotikaprofylax - förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

ABSTRACT

Aortainsufficiens
Oversigtsartikel Dato: 27.02.2019

Antibiotikaprofylax i tandvården kan vara aktuellt inför invasiva ingrepp på patienter med ökad infektionskänslighet eller om ingreppet i sig medför en påtagligt ökad risk för infektion. Användandet av antibiotikaprofylax i tandvården är huvudsakligen baserat på tradition och rutin snarare än vetenskaplig evidens. På grund av de ökande problemen med antibiotikaresistens måste all antibiotikaanvändning vara motiverad. Nyttan med profylax bör därför alltid vägas mot eventuella nackdelar. Ett viktigt koncept vid antibiotika profylax är att patienten endast behöver skydd under pågående behandling varför en enkel dos i de flesta fallen är tillräckligt. Det är sannolikt relativt sällan behov för antibiotikaprofylax i allmäntandvård. Dock kan multipla faktorer, som i sig inte utgör indikation för antibiotika, tillsammans addera upp till ett behov att ordinera antibiotikaprofylax.

Klinisk relevans:

Antibiotikaprofylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. De huvudsakliga indikationerna för antibiotikaprofylax är en infektionskänslig patient eller att ett ingrepp ska utföras, som medför stor risk för infektion. Det är inte alltid lätt att avgöra om en patient är i riskzonen för en infektion. Inför denna bedömning är det viktigt att väga samman alla patientens riskfaktorer. Åsikter går isär när det kan var aktuellt att ordinera antibiotikaprofylax. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser idag måste dock all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.