Kritisk tænkning og refleksion i uddannelse og tandlægeprofession

Denne artikel omhandler tandlægestuderendes læring af kritisk refleksion og giver et kort indblik i forskningslitteraturen og tre forskellige undervisningstiltag: Logbog, selvevaluering og struktureret refleksion.

Oversigtsartikel Dato: 24.10.2022

Korrekt diagnose, god beslutningstagning og optimal patientbehandling kræver kritisk tænkning. Det er derfor nødvendigt for tandlægestuderende at opbygge kompetencer inden for videnskabelig tænkning, kritisk tænkning og refleksion, således kommende tandlæger er klædt på til den dagligdag og de krav, som venter dem i fremtiden. Denne artikel omhandler tandlægestuderendes læring af kritisk refleksion og giver et kort indblik i forskningslitteraturen og tre forskellige undervisningstiltag, som kan tilgodese læring og anvendelse af refleksion: Logbog, selvevaluering og struktureret refleksion. Desuden gives eksempler på almindelige kognitive fejlslutninger, som kan undgås via kritisk tænkning, og som har betydning for god beslutningstagning.

Klinisk relevans:

Tandlæger anvender kritisk tænkning, når de foretager patientundersøgelser, analyserer patientdata og træffer beslutninger om behandlingsforløb. Kritisk tænkning er tæt forbundet med naturvidenskabelig tænkning og metode samt evnen til at undgå kognitiv bias, altså tankemæssige fejlslutninger. Moderne tandlægepraksis stiller store krav til, at tandlægen kritisk kan evaluere sin tænkning samt kliniske beslutninger. Det stiller krav til en tidssvarende undervisning på tandlægestudiet, der kan udvikle tandlægestuderende, som kan reflektere og tænke kritisk over patientforløb, videnskabelig viden samt egen identitet. 

CRITICAL THINKING AND REFLECTION IN EDUCATION AND DENTAL PROFESSION 

Correct diagnosis, reasonable decision-making and therefore good patient care require the ability of the dentist to think critically. It is therefore necessary for dental students to build competencies in scientific thinking, critical thinking and reflection so that future dentists are equipped for the daily life and demands that await them in the future. This article addresses dental students' learning of critical reflection, and provides a brief insight into the research literature and three different teaching approaches that can accommodate the learning and application of reflection: logbook, self-evaluation and structured reflection. In addition, examples are given of common types of cognitive bias that can be avoided through critical thinking and that have implications for good decision-making.