Tandlægens transition: Nyuddannedes læring i overgangen til praksis

En vellykket transition beror på en myriade af komplekse faktorer, der vanskeligt lader sig adskille fra betingelser for arbejdspladslæring. Både den nyuddannede tandlæge og dennes arbejdsgiver har ansvaret for overgangen, konkluderer forskere.

TB 10 illu forside
Oversigtsartikel Dato: 24.10.2022

Læring i overgang fra tandlægeuddannelse til tandlægepraksis er afgørende for tandlægens arbejdsglæde og udvikling af kompetencer. Hverdagen som nyuddannet kræver en højere grad af selvstændighed og produktion, mens den tandlægestuderende modtager løbende supervision og feedback på opgaver og behandlinger på tandlægeskolen. I denne artikel gennemgår vi forskning i læringsfaktorer, der har betydning for, hvordan tandlæger kan få en vellykket overgang til praksis. Der trækkes på læringsforskning, dernæst på sundheds- og organisationsforskning. Specifikt fokuserer vi på, hvordan tandlægen kan opleve en positiv overgang til sit første job. Og vi belyser betydningen af arbejdspladslæring herunder støtte til læringskultur, feedback, kollegial vejledning og målrettet træning. Med afsæt i forskning diskuteres mulige indsatser til udvikling af et formaliseret uddannelsesforløb for nyuddannede tandlæger.

Klinisk relevans:

Den nyuddannede tandlæge skal tilegne sig ny viden, færdigheder og professionel identitet for at skabe en god overgang fra universitet til praksis. Den nyuddannede skal lære at håndtere nye opgaver, større ansvar og øget tempo. Hvordan transitionen forløber, vil have betydning for den nyuddannedes velbefindende og produktion samt kvaliteten af patientens behandling og læringsmiljø i klinikken. Tandklinikkens evne til at understøtte og integrere nye kollegaer er af betydelig kortsigtet og langsigtet klinisk relevans, hvor en vellykket transition hænger sammen med et godt læringsmiljø. 

THE DENTIST’S TRANSITION: NEW GRADUATES’ LEARNING IN THE TRABSITION TO PRACTICE 

Dentists’ learning in the transition from dental school and university education to dental practice is essential for their job satisfaction and skills development. Everyday life as a new graduate requires a higher degree of autonomy and productivity while the dental student receives continuous supervision and feedback on tasks and treatments at dental school. In this article, we review research on learning factors that influence dental students’ successful transition to practice. We draw from both learning psychology as well as health and organisational research. Specifically, we focus on how dentists can experience a positive transition to their first job. This will highlight the importance of workplace learning including support for learning culture, feedback, peer guidance, and deliberate practice. We briefly discuss the possibility of developing a formalised training program for newly graduated dentists.