Virtuel virkelighed i tandlægeuddannelsen

Denne artikel giver en oversigt over virtuel virkelighed (Virtual Reality simulators, VRS) i forbindelse med odontologisk uddannelse og udstyrets pædagogiske muligheder og begrænsninger.

A720 figur 2
Oversigtsartikel Dato: 24.10.2022

VIRTUEL VIRKELIGHED I TANDLÆGEUDDANNELSEN 

Træning i patientkommunikation, manuelle færdigheder, præcisionsarbejde, taktilitet og rumlig forståelse er fortsat essentielle elementer i tandlægeuddannelsen, men metoderne og de tekniske hjælpemidler, som er tilgængelige for undervisningsformål, forandres løbende. Digitale læringsmidler, som fx simulering ved hjælp af virtuel virkelighed (Virtual Reality simulators, VRS), er højaktuelle. Artiklen giver en oversigt over VRS i forbindelse med odontologisk uddannelse og udstyrets pædagogiske muligheder og begrænsninger. VRS fremstår som et godt supplement til den eksisterende undervisning, hvis implementeringen sker på en måde, så det ikke opleves som en yderligere belastning i et allerede tætpakket undervisningsprogram. Der er dags dato ingen enheder, som fuldt ud kan erstatte al sædvanlig fysisk færdighedstræning, men området er i hastig udvikling. Vi kan forvente at se mere komplette VRS-enheder for odontologisk undervisning i relativt nær fremtid. Indføring af simulatortræning tidligt i studieforløbet vil udvikle studenternes manuelle og kliniske færdigheder før starten på den praktisk-kliniske del og dermed give forbedret patientsikkerhed og mindre stress for de studerende i overgangsfasen.

Klinisk relevans:

Simulering ved hjælp af virtuel virkelighed (Virtual Reality simulators, VRS) er et velegnet læringsværktøj i flere odontologiske procedurer og kan dermed lette overgangen fra præklinisk til klinisk undervisning. Simulering i odontologisk undervisning kan forbedre patientsikkerheden ved, at de studerende på forhånd bliver udfordret i forskellige behandlingssituationer. Der er i dag ingen VRS-systemer, som kan erstatte alle aspekter ved præklinisk færdighedstræning, men den hurtige teknologiske udvikling gør VRS stadigt mere anvendeligt og klinisk relevant.

VIRTUAL REALITY IN DENTAL EDUCATION 

Training of patient communication, manual dexterity, precision, tactility and visual-spatial perception is still essential in dental education. The methods and equipment available for dental education is in constant transition. Digital tools such as virtual reality simulators (VRS) are highly relevant in this regard. This paper gives a brief introduction to Virtual Reality as a pedagogical tool with its possibilities and limitations. VRS is a good supplement to existing tuition when the implementation is not perceived as an extra workload in an already densely packed curriculum. At present, no dental educational VRS-system can fully substitute all traditional phantom head training. The rapid development in this area indicates that we can expect more comprehensive dental VRS-units in the near future. Early introduction to dental VRS training will augment the students’ progression in manual dexterity and clinical comprehension prior to clinical practice with real patients. This will again increase the patient safety and simultaneously reduce the students’ stress level in the transition from pre-clinical to clinical practice.