Bidmærkeanalyse

Denne artikel giver et indblik i bidmærkeanalyse, der er en omstridt disciplin inden for retsodontologien.

A771 Bidmærkeanalyse
Oversigtsartikel Dato: 21.08.2023

Denne artikel giver et indblik i bidmærkeanalyse, der er en omstridt disciplin inden for retsodontologien. Området er endnu kun sparsomt videnskabeligt dokumenteret, og gennem tiden har der været præsenteret adskillige ekspertudtalelser om bidmærker på yderst dubiøse grundlag. Tidligere tiders tilgang er blevet stærkt kritiseret i litteraturen, særligt i USA, hvor bidmærkeanalyse har fundet stor anvendelse, og et internationalt paradigmeskifte har været undervejs i årtier. Kvaliteten af bidmærker kan ofte være så ringe, at analyse frarådes og bør fravælges. En bidmærkeanalyse bør kun finde sted, såfremt der er tale om veldefinerede bidmærker. Metoderne til bidmærkeanalyse bør være bedst muligt videnskabeligt funderet, og alle faktorer, der vurderes at kunne have betydning for udfaldet, bør være indeholdt i konklusionen. Indsamling af DNA fra bidmærker skal indgå, når det overhovedet er muligt. Moderne troværdig bidmærkeanalyse omfatter desuden 3D-optagelser, idet 3D-teknologi, til sammenligning med 2D, er vist at kunne bidrage til at mindske forvrængning af data. Datas beskaffenhed bør altid være definerende for konklusioner på baggrund af bidmærkeanalyse.

Klinisk relevans:

Bidmærker kan optræde i efterforskningssager, og retsodontologer kan blive anmodet om en vurdering. Hvis retsodontologen vurderer, at der er tale om et bidmærke, og kvaliteten af mærket bedømmes sufficient for detaljeret undersøgelse, kan retsodontologen vælge at foretage en bidmærkeanalyse. Her sammenlignes bidmærket med tandsættet fra den mistænkte gerningsmand. Bidmærker i hud ændrer sig meget hurtigt, hvorfor det er af afgørende betydning med rettidig indsamling af data fra læsionen for at sikre den bedst mulige dokumentation. Oftest vil den hurtige reaktion på mistanke om et bidmærke være udslagsgivende for retsodontologens udtalelse om læsionen, og hvorvidt det vil være muligt at foretage en bidmærkeanalyse.

BITE MARK ANALYSIS 

This article offers an insight into bite mark analysis, which is a disputed discipline within forensic odontology. As yet, the area comprises sparse scientific evidence and over the years, several expert statements have been put forward on questionable foundations. In the literature, particularly in the USA where bite mark analysis has found extensive use, past approaches have been strongly criticized, and an international paradigm shift has been on the way for decades. The quality of bite marks is often so poor that analysis is discouraged and should be avoided. A bite mark analysis ought to take place only when the marks are well-defined. Methods for bite mark analysis should be best possibly evidence-based and all factors considered important for the outcome should be included in the conclusion. When at all possible, collection of DNA from bite marks is required. Moreover, modern reliable bite mark analysis includes 3D-documentation. 3D-technology, compared to 2D, has been shown to contribute the least distortion of data. The nature of data should always be defining for conclusions concerning bite mark analysis.